ΕΡΓΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Για τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως είναι οι Εγκαταστάσεις αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών, Συνεδριακά Κέντρα, Κέντρα Θαλασσοθεραπείας, Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού, Χιονοδρομικά Κέντρα, Γήπεδα Γκολφ, Αυτοκινητοδρόμια και Θεματικά Πάρκα, έχουν θεσμοθετηθεί ειδικές τεχνικές προδιαγραφές. Υφίσταται επίσης  θεσμοθετημένο πλαίσιο για ίδρυση Τουριστικών Λιμένων, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για τη θεσμοθέτηση  προδιαγραφών Κέντρων Τουρισμού Υγείας.

 
Οι προδιαγραφές ανά είδος εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής δημοσιεύονται στα παρακάτω ΦΕΚ:
 

Συνεδριακά Κέντρα

ΦΕΚ 208/Β/91 & ΦΕΚ 298/Β/91: Με αριθ. 23908/91 ΚΥΑ "Τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων", όπως τροποποιήθηκαν με τις ΚΥΑ Τ/7681/2003 ΦΕΚ 1040/Β/2003 και  11280/2006 ΦΕΚ 1444/Β/2006 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων  - Τουριστικής Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 2202/Β/1999 Υπ. Απόφαση Τ/4486/3.12.1999 "Προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Συνεδριακών Κέντρων", όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθ. Τ/2738/2001 Απόφαση του ΥΠΤΑΝ ΦΕΚ 530/Β/2001.
ΦΕΚ 29/Β/20.01.2011  ΚΥΑ υπ΄ αριθ. ΔΙΑΔ/Φ.Α.2.2./1621/2011 «Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις συνεδριακών κέντρων. ΄Ενταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)».
 
Κέντρα Θαλασσοθεραπείας
ΦΕΚ 986/Β/30.11.1995: υπ΄αριθ. 2356/24.11.1995 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων και Τουρισμού, "Προδιαγραφές Κέντρων Θαλασσοθεραπείας για την υπαγωγή τους στο καθεστώς των κινήτρων του Ν.1892/90, όπως ισχύει.  
ΦΕΚ 551/Β/1997Υπ. Απόφαση Τ/2364/26.6.1997 ΄΄Προϋποθέσεις ΄έκδοσης- χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις κέντρων θαλασσοθεραπείας΄΄.
ΦΕΚ 1055/Β/02.06.2009 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, καθώς και των οικονομικών επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας τους». 
 
Λιμένες Σκαφών Αναψυχής (Μαρίνες)
ΦΕΚ 118/Α/19.7.1993: Νόμος 2160/93, Κεφάλαιο Γ΄  «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις».
ΦΕΚ 3105/Α/10.02.2003, άρθρο 38,   «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις, για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις»  
ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012 ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρα 158 – 163 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τη δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων και λοιπές διατάξεις».
 
Γήπεδα Γκολφ
ΦΕΚ 42/Β/26.1.1994, ΦΕΚ 137/Β/2.3.1994: Υπουργική Απόφαση 520010/6/12.1.1994 "Καθορισμός προδιαγραφών Γηπέδων  Γκολφ" , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ. Τ/15802/2003 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1927/24-12-03.
ΦΕΚ 900/Β/1996,  ΄Υπ. Απόφαση 533190/29.7.1996 «Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ».
ΦΕΚ 29/Β/20.01.2011  ΚΥΑ υπ΄ αριθ. ΔΙΑΔ/Φ.Α.2.2./1623/2011 «Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ. ΄Ενταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)».
 
Χιονοδρομικά Κέντρα
ΦΕΚ 959/Β/11-7-2003 ΥΑ υπ΄ αριθμ. Τ/6888/4-7-2003 «Καθορισμός προδιαγραφών για την ίδρυση Χιονοδρομικών Κέντρων».
ΦΕΚ 1536/Β/17.10.2003, Υπ. Απόφαση Τ/11754/2003 "Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων", όπως τροποποιήθηκε με την 610/16.1.2006,  ΦΕΚ 95/Β/31.01.2006 Απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.
ΦΕΚ 7/Α/16.01.2004, Π.Δ 12/2004 «Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για την μεταφορά προσώπων. Εναρμόνιση της Οδηγίας 2009/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης Μαρτίου 2000 (L 106/3.5.2000 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).  
ΦΕΚ 28/Β/20.01.2011  ΚΥΑ υπ΄ αριθ. ΔΙΑΔ/Φ.Α.2.2./1624/2011 «Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων. ΄Ενταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)».
 
Εγκαταστάσεις αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών
ΦΕΚ 1067/Β/3.12.1997 ΚΥΑ υπ΄αριθ. Τ.4400/24.11.1997 «Προδιαγραφές Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν.1892/90, όπως ισχύει».
ΦΕΚ 230/Α/24.10.2006  ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις».
ΦΕΚ 1055/Β/02.06.2009 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, καθώς και των οικονομικών επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας τους». 
ΦΕΚ 4049/Α/23.02.2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα ελληνικά γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων  και λοιπές διατάξεις», άρθρο 39 «Ρύθμιση θεμάτων ιαματικών πηγών». 
 
Κέντρα Αναζωογόνησης (spa)
ΦΕΚ 1909/Β/15.06.2012 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ανέγερσης κέντρων αναζωογόνησης (spa) του άρθρου 1του Ν. 3498/2006, όπως ισχύει, που περιλαμβάνονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Β΄ του Ν. 4002/2011, όπως ισχύει». 
 
Αυτοκινητοδρόμια
ΦΕΚ 10/Α/22.01.2007 : Π.Δ.14/2007 «Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων».
ΦΕΚ 25/Β/20.01.2011  ΚΥΑ υπ΄ αριθ. ΔΙΑΔ/Φ.Α.2.2./1628/2011 «Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε αυτοκινητοδρόμια. ΄Ενταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)».
 
Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ)
ΦΕΚ 1393/Β/03.08.2007,  ΚΥΑ υπ΄ αριθ. «Προδιαγραφές Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ) για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του 3299/2004».
ΦΕΚ 26/Β/20.01.2011  ΚΥΑ υπ΄ αριθ. ΔΙΑΔ/Φ.Α.2.2./1626/2011 «Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ). ΄Ενταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)».
 
Ψυχαγωγικά Θεματικά Πάρκα
ΦΕΚ 2086/Β/29.09.2009  ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 16793/2009 «Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών θεματικών Πέρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/04».
ΦΕΚ 1293/Β/12.08.2010 9949/2010 «Υπαγωγή των Θεματικών Πάρκων στην κατηγορία των τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2160/93, όπως ισχύει».
ΦΕΚ 28/Β/20.01.2011  ΚΥΑ υπ΄ αριθ. ΔΙΑΔ/Φ.Α.2.2./1619/2011 «Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ψυχαγωγικά Θεματικά Πάρκα. ΄Ενταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)».
Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.