ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης είναι η αρμόδια Διεύθυνση για την διαφήμιση της Ελλάδας στο εξωτερικό και εσωτερικό της χώρας. Απαρτίζεται από το Τμήμα Εκθέσεων και διαφημιστικού προγράμματος, το Τμήμα Εκδόσεων και οπτικοακουστικών μέσων και το Τμήμα έρευνας Αγοράς.

 

- Στρατηγική Προώθησης & Προβολής του ΕΟΤ για την διετία 2017-2018

- Επικαιροποίηση της εγκυκλίου 514666/2014

- Εγκύκλιος 514666/2014 με κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης (Αρ. 46, Ν.4276/2014)

- Brand Management Manual του ΕΟΤ

- Στρατηγική Προώθησης & Προβολής του ΕΟΤ για την τριετία 2014-2016

- Στρατηγική Προώθησης & Προβολής του ΕΟΤ για την τριετία 2011-2013

- Στρατηγική Προβολής & Προώθησης του ΕΟΤ στο Διαδίκτυο

 

 

Τμήμα Εκθέσεων και Διαφημιστικού Προγράμματος

 

Στο Τμήμα Διαφημιστικών Προγραμμάτων Συνεδρίων και Εκθέσεων ανήκουν οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Η κατάρτιση διαφημιστικών προγραμμάτων εξωτερικού και εσωτερικού λαμβάνοντας υπ` όψη τα προγράμματα και τις μελέτες των αρμοδίων υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. και τις προτάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών των Περιφερειών της χώρας και των γραφείων εξωτερικού.
 • Η παρακολούθηση εφαρμογής των διαφημιστικών προγραμμάτων.
 • Ο συντονισμός των διαφημιστικών ενεργειών, καθώς και η από κοινού διαφήμιση με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα ή φορείς του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με την διαφημιστική αποτελεσματικότητα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην ημεδαπή και αλλοδαπή, ή έρευνα του κόστους της διαφημιστικής προβολής, η καταγραφή και υπόδειξη των καταλληλοτέρων μεθόδων και μέσων, για τη διαφήμιση και γενικά την προβολή του ελληνικού τουρισμού.
 • Η μέριμνα για την απόδοση της διαφημιστικής εκστρατείας του Οργανισμού και ανάλυση κόστους - οφέλους της διαφημιστικής εκστρατείας και η εισήγηση λήψης των αναγκαίων μέτρων.
 • Η μελέτη διεθνών διαφημιστικών προγραμμάτων και συναγωγή συμπερασμάτων.
 • Η παρακολούθηση της νομοθεσίας που διέπει την διαφήμιση και γενικά την τουριστική προβολή στις Χώρες όπου προβάλλεται ο Ελληνικός τουρισμός.
 • Η συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών για την αποτελεσματικότητα των εκτελούμενων διαφημιστικών προγραμμάτων, καθώς και η έγκαιρη αναπροσαρμογή αυτών.
 • Η επιλογή των κατάλληλων διαφημιστικών μηνυμάτων που σηματοδοτούν και προβάλλουν τα πλεονεκτήματα του ελληνικού τουρισμού σε κάθε χώρα και τουριστική αγορά.
 • Η προβολή των κάθε μορφής τουριστικών υπηρεσιών και αξιών της Χώρας με εκδόσεις και δημοσιεύματα.
 • Η μετάφραση ειδικών κειμένων, όπως τεχνικών, οικονομικών και νομικών, καθώς και η ανάθεση μεταφραστικού έργου σε μεταφραστές, που δεν ανήκουν στο προσωπικό του ΕΟΤ.
 • Η ανάληψη κάθε φροντίδας που αφορά την διερμήνευση ομιλιών, διαλέξεων ή συνεντεύξεων.
 • Η μέριμνα οργανώσεως στο εσωτερικό και στο εξωτερικό εκθέσεων και συνεδρίων που αφορούν ή προβάλλουν τον ελληνικό τουρισμό.
 • Η συμμετοχή σε εκθέσεις ή συνέδρια που οργανώνονται από άλλους φορείς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
 • Η συλλογή πληροφοριών και η άμεση κοινοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. σχετικά με εκδηλώσεις που προγραμματίζονται από διαφόρους φορείς στις Περιφέρειες, οι οποίες προβάλλουν πνευματικές, λαογραφικές, πολιτιστικές και άλλες αξίες του τόπου, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη αξιολόγηση και προβολή τους.
 • Η παροχή τεχνογνωσίας στις Περιφέρειες, τους ΟΤΑ και τουριστικούς φορείς σε θέματα τοπικής τουριστικής προβολής.
 • Η κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων προβολής περιοχών της Χώρας.
 • Η κατάρτιση των αναγκαίων προδιαγραφών, των όρων των σχετικών συμβάσεων και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την ανάθεση της οργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων σε τρίτους. Η έγκαιρη γνωστοποίηση αυτών στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών και Βιβλιοθήκης, για τη διενέργεια των σχετικών διαδικασιών και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.

 

Τμήμα Έρευνας Αγοράς

 

Στο Τμήμα `Ερευνας Αγοράς ανήκουν οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Η έρευνα του διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.
 • Η έρευνα της ασκούμενης τουριστικής πολιτικής των ανταγωνιστριών χωρών και η επίπτωσή της στον ελληνικό τουρισμό.
 • Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την οργάνωση και λειτουργία των αγορών διακίνησης τουριστών, η επίπτωσή τους στη διακίνηση του τουρισμού της χώρας και η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ενίσχυση της ελληνικής τουριστικής αγοράς.
 • Η έρευνα και η συλλογή πληροφοριών για νέες τουριστικές αγορές και η ανάλυση της διακίνησης τουριστών στις αγορές αυτές, η έρευνα της δυνατότητας προσέλκυσης του ριστών από νέες αγορές και η αξιολόγηση των μέσων για την προώθηση στις νέες αγορές.
 • Η συλλογή, επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό αφίξεων τουριστών στη χώρα ανά μέσο μεταφοράς, διακινήσεως, διανυκτερεύσεων κ.λ.π.
 • Η κατάρτιση των όρων, προδιαγραφών και κάθε λεπτομέρειας για την ανάθεση εργασιών έρευνας σε τρίτους, των όρων των σχετικών συμβάσεων και η έγκαιρη γνωστοποίηση στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών και Βιβλιοθήκης για την ενέργεια των σχετικών διαδικασιών και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.

 

Τμήμα Εκδόσεων και Οπτικοακουστικών Μέσων

 

Στο Τμήμα Εκδόσεων και Οπτικοακουστικών μέσων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η μελέτη, σύνταξη και αναπαραγωγή άρτιων, καλλιτεχνικά και τεχνικά, τουριστικών και πληροφοριακών εκδόσεων με βάση τη συλλογή και ταξινόμηση πληροφοριών.
 • Η επιμέλεια παραγωγής των εκδόσεων και η τήρηση του σχετικού αρχείου.
 • Η επιμέλεια παραγωγής, προμήθειας, διακίνησης, διάθεσης και αναπαραγωγής του υλικού οπτικοακουστικής διαφήμισης και λοιπού διακοσμητικού διαφημιστικού υλικού, κατά τον καλύτερο, καλλιτεχνικά και τεχνικά τρόπο.
 • Η οργάνωση και τήρηση αρχείου Οπτικοακουστικών Μέσων και εκδόσεων.
 • Η ενημέρωση της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Τ. στο διαδίκτυο.
 • Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, που περιέχονται σε τουριστικές εκδόσεις και στα Οπτικουαστικά μέσα παραγωγής του ΕΟΤ και η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
 • Η παρακολούθηση και διαχείριση του αποθέματος κάθε μορφής διαφημιστικού υλικού, για τον έγκαιρο εμπλουτισμό του και η ευθύνη για την διακίνηση του υλικού αυτού.
 • Η προμήθεια φωτογραφικού υλικού και η τήρηση σχετικού αρχείου.
 • Ο έλεγχος και έγκριση των διαφημιστικών εντύπων περί του Ελληνικού τουρισμού, που θέτουν σε κυκλοφορία επιχειρήσεις ή κάθε φύσεως οργανώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3185/55 και του άρθρου 8 του Ν. 6450/35.
 • Ο εφοδιασμός των Υπηρεσιών Εξωτερικού με διαφημιστικό υλικό, ύστερα από σχετική γνωστοποίηση των αναγκών τους από το αρμόδιο τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού.
 • Η συσκευασία και αποστολή του διαφημιστικού υλικού.
 • Η κατάρτιση των αναγκαίων προδιαγραφών, των όρων και κάθε άλλης λεπτομέρειας προμήθειας ή παραγωγής των εκδόσεων, δημοσιευμάτων και των Οπτικοακουστικών μέσων, των όρων των σχετικών συμβάσεων και η έγκαιρη γνωστοποίηση αυτών στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών και Βιβλιοθήκης, για τη διενέργεια των σχετικών διαδικασιών και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.
 • Η κατάρτιση των αναγκαίων προδιαγραφών, των όρων των σχετικών συμβάσεων για την ανάθεση σε τρίτους της αποστολής του διαφημιστικού υλικού και η έγκαιρη γνωστοποίηση αυτών στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών και Βιβλιοθήκης, για τη διενέργεια των σχετικών διαδικασιών και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.