ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την υποβολή από ανάδοχο κεντρικής ιδέας και την παραγωγή ταινίας διάρκειας 30 λεπτών και δύο σύντομων εκδόσεων αυτής

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υποβολή από ανάδοχο, κεντρικής ιδέας και την παραγωγή ταινίας διάρκειας 30 λεπτών και δύο σύντομων εκδόσεων αυτής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:00

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζομένων στα ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015

Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει την εισαγωγή 625 καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2014-2015.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από Τετάρτη 27/08/2014 έως και Δευτέρα 15/09/2014 και ώρες από 09:30 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες.
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διοργάνωση ταχύρρυθμου σεμιναρίου κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα.

Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος διάρκειας δύο (2) μηνών για την ειδικότητα του Ξεναγού» στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

- ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διοργάνωση ταχύρρυθμου σεμιναρίου κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο

Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος διάρκειας δύο (2) μηνών για την ειδικότητα του Ξεναγού» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Διενέργεια διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 2 "Προμήθεια προθηκών» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ"

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 2 «Προμήθεια προθηκών» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» ΚΩΔ. MIS 327789, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και σύμφωνα με τους όρους, όπως αναφέρονται αναλυτικά, στο συνημμένο τεύχος της διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης: Έξι (6) ημέρες μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης και 6 ημέρες το αργότερο προ της υποβολής των προσφορών.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:30.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:30.

- ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΣΧΕΔΙΑ

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια αναλώσιμων για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και για την προμήθεια αναλώσιμων για τους εξυπηρετητές (servers)

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια αναλώσιμων για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και προμήθεια αναλώσιμων για τους εξυπηρετητές (servers) , για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014 και ώρα 14:00

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του περιπτέρου του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market 2014

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης - του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET 2014, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο της Μ. Βρετανίας από 3 έως 6 Νοεμβρίου 2014, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014 και ώρα 14:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014 και ώρα 10:00.
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
- ΣΧΕΔΙΑ WTM

2η Επαναπροκήρυξη του Υποέργου 3 της Πράξης Πολυμεσική και Πολυτροπική Διαδικτυακή Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού της χώρας
Κήρυξη άγονης της διαδικασίας του διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του υποέργου 3 «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική διαδικτυακή Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού της Χώρας» και επαναπροκήρυξη αυτού με τους ίδιους όρους.
 
 
Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Τίτλος Έργου: Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)
Τόπος Παράδοσης - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Αν. Τσόχα 7, Αθήνα, Τ.Κ. 11521
Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.): 540.650,40 €
Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 665.000,00 €
Χρηματοδότηση Έργου: Το έργο συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους
Χρόνος Υλοποίησης - Διάρκεια Έργου: Δώδεκα (12) μήνες
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης: Το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών: 1 Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών: Στην έδρα του Ε.Ο.Τ. (Αν. Τσόχα 7, Αθήνα)
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών: 4 Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00
Αποστολή Παρατηρήσεων: mitsaki_e@gnto.gr
Εκτελεστική Απόφαση 2ης Επαναπροκήρυξης Διακήρυξης:

Απόφαση 2ης Επαναπροκήρυξης

Περίληψη Απόφασης 2ης Επαναπροκήρυξης Διακήρυξης:

Περίληψη Απόφασης 2ης Επαναπροκήρυξης

Τεύχη Διακήρυξης: (pdf) (doc)
Λοιπά Στοιχεία Διακήρυξης: Παράρτημα Α
   
   

Για τη βέλτιστη εμφάνιση, συστήνεται η προβολή της ιστοσελίδας να γίνει μέσω Mozilla Firefox.

 

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΕΙΒΤΜ 2014

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού «EΙBTΜ», η οποία θα διεξαχθεί από 18 έως 20 Νοεμβρίου 2014 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 10:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΒΤΜ

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού TOP RESA και ILTM

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή των περιπτέρων του Ε.Ο.Τ. στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού TOP RESA Παρίσι και I.L.T.M. Cannes, Γαλλία, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014 και ώρα 12:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΣΧΕΔΙΑ TOP RESA

- ΣΧΕΔΙΑ ILTM

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.